EGZAMIN ZAWODOWY

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Zastąpił wówczas dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: pisemnego (który składa się z dwóch części) oraz praktycznego. Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Ma formę testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

  • w części I - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie
  • w części II - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Etap praktyczny egzaminu przeprowadzany w ośrodku egzaminacyjnym polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Absolwent, który zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, informatory, arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat znajdziesz na stronach:

 

http://www.cke.edu.pl/

 

http://www.oke.lomza.com