WARTO WIEDZIEĆ

 

 

Katalogi  Wzór karty katalagowej książki  Karta katalogowa książki

Samokształcenie  Organizacja pracy umysłowej  Budowa książki popularnonaukowej

Rola lektury w życiu człowieka  Rodzaje źródeł informacji  Rodzaje dokumentów

Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna  Opis bibliograficzny

 

Opracowano w 2001 r.

 

        

KATALOGI

 

Katalogi formalne - porządkują informacje o zbiorach bibliotecznych, według cech nie związanych bezpośrednio z treścią dokumentu (książki, kasety czy czasopisma), a więc według cech formalnych. Możesz z nich korzystać wtedy, kiedy znasz cechy formalne dokumentu (autora, tytuł).

Wg typu dokumentu:

Katalog czasopism - odnotowuje informacje o czasopismach gromadzonych przez bibliotekę. Każde czasopismo ma oddzielną kartę tytulaturową (zawierającą podstawowe informacje o czasopiśmie) oraz kartę wyszczególniającą (z wyszczególnieniem zgromadzonych przez bibliotekę numerów czasopisma). Karty są uporządkowane alfabetycznie

Katalog kaset video - podobny charakter, jak katalog czasopism

Katalog kaset magnetofonowych - podobny charakter, jak katalog czasopism

Wg miejsca:

Katalog czytelni - zawiera informacje o zbiorach dostępnych na miejscu

Katalog wypożyczalni - zawiera informacje o zbiorach, które można wypożyczyć do domu

Katalogi rzeczowe - szeregują dokumenty biblioteczne według kryteriów treściowych - tematu i sposobu jego ujęcia. Z katalogów rzeczowych korzysta się wtedy, kiedy potrafimy określić dziedzinę lub temat, a nie znamy autora lub tytułu książki.

w górę

 

          

WZÓR KARTY KATALOGOWEJ KSIĄŻKI

 

HASŁO (autorskie lub tytułowe)

SYGNATURA
(znak miejsca)

 

Tytuł : dodatek do tytułu / twórcy i współtwórcy książki czyli oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania
Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Objętość książki : oznaczenie ilustracji ; format
(Tytuł serii ; numeracja w obrębie serii)
Uwagi
ISBN

 

Numer inwentarzowy

Znak klasyfikacji

 

 

w górę

 

          

KARTA KATALOGOWA KSIĄŻKI

 

Pietrzykowski Ryszard

943.8

 

Dni chwały : opowieść o Powstaniu Listopadowym / Ryszard Pietrzykowski ; il. Robert Łaszkiewicz - Wyd. 3 uzup. i popr.
Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1987. - 224 s. : tabl. kolor. : il. ; 17 cm
(Biblioteczka Historyczna. Historia Polski)
Skorowidz
ISBN 83-02-07501-9

 

17875, 17876

943.8

 

 

w górę

 

            

SAMOKSZTAŁCENIE

 

SAMOKSZTAŁCENIE - to uczenie się i kształtowanie swojego charakteru prowadzone świadomie z możliwością wykorzystania różnych form pomocy innych osób lub instytucji.

CELE SAMOKSZTAŁCENIA:

ŹRÓDŁA SAMOKSZTAŁCENIA:

w górę

 

          

ORGANIZACJA PRACY UMYSŁOWEJ

 

 BUDŻET CZASU

WARSZTAT PRACY

SAMOORGANIZACJA PSYCHICZNA

HIGIENA PRACY UMYSŁOWEJ

w górę

 

           

BUDOWA KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWEJ

 

CZĘŚĆ SKŁADOWA KSIĄŻKI
POPULARNONAUKOWEJ

CO ZAWIERA

GDZIE SIĘ MIEŚCI

TYTULATURA

AUTOR

TYTUŁ

PODTYTUŁ

WYDAWNICTWO

NA POCZĄTKU KSIĄŻKI

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

WSTĘP

SŁOWO OD AUTORA

PRZEDMOWA

ZA TYTULATURĄ

(ZA KARTĄ TYTUŁOWĄ KSIĄŻKI)

CZĘŚĆ GŁÓWNA

TREŚĆ KSIĄŻKI

 

APARAT NAUKOWY

SPIS TREŚCI

INDEKSY

PRZYPISY

SŁOWNICZEK

BIBLIOGRAFIA

ANEKS

NA KOŃCU KSIĄŻKI

(PRZYPISY MOGĄ BYĆ ZAMIESZCZONE U DOŁU STRONY, SPIS TREŚCI NA POCZĄTKU KSIĄŻKI)

POZOSTAŁE ŹRÓDŁA INFORMACJI

ILUSTRACJE

MAPY

ZDJĘCIA

TABLICE

W CZĘŚCI GŁÓWNEJ LUB ZA APARATEM NAUKOWYM KSIĄŻKI

 

w górę

 

            

ROLA LEKTURY W ŻYCIU CZŁOWIEKA

 

W SFERZE MYŚLI I POZNANIA:

W SFERZE UCZUĆ:

W SFERZE WOLI DZIAŁANIA:

w górę

 

          

RODZAJE ŹRÓDEŁ INFORMACJI

 

NIEDOKUMENTALNE - przekazywane informacje nie są utrwalone. Nie można sięgnąć do nich po raz drugi, bez ich utrwalenia w formie notatki, zapisu dźwiękowego lub filmowego. Są to źródła instytucjonalne np.: odczyty, wykłady, konferencje, zjazdy, wycieczki, audycje RTV, lub personalne np. osobiste kontakty.

DOKUMENTALNE - wszelkie źródła utrwalone - dokumenty.

Podział dokumentów ze względu na pochodzenie:

DOKUMENTY PIERWOTNE - w formie i treści zgodne z wolą autora (książka, artykuł w czasopiśmie).

DOKUMENTY WTÓRNE - będące kopią dokumentu pierwotnego w zakresie treści (kserokopia, mikrofilm, odpis, reprint).

DOKUMENTY POCHODNE - sporządzone na podstawie innych dokumentów (bibliografie, katalogi). Informują one o istnieniu i treści oraz formie dokumentów pierwotnych

MULTIMEDIA

Nową grupą dokumentów są programy multimedialne, które łączą w sobie cechy dokumentów piśmienniczych i niepiśmienniczych. Treść jest w nich utrwalona zarówno za pomocą znaków pisma (teksty pisane), jak i za pomocą obrazów (rysunki, mapy), dźwięków (nagrania dźwiękowe), filmów oraz animacji komputerowych.

 

w górę

 

            

RODZAJE DOKUMENTÓW

 

RODZAJE DOKUMENTÓW

PIŚMIENNICZE

NIEPIŚMIENNICZE

PUBLIKOWANE

NIEPUBLIKOWANE

OGLĄDOWE

> Modele

> Rysunki

> Fotografie

> Przeźrocza

> Foliogramy

Filmy nieme (zbiory ikonograficzne)

SŁUCHOWE

Nagrania na taśmach magnetycznych, płytach analogowych i cyfrowych

OGLĄDOWO-SŁUCHOWE

Filmy dźwiękowe

> Książka

> Czasopismo

> Artykuł w czasopiśmie

Norma

> Opis patentowy

> Literatura firmowa

> Prace doktorskie i habilitacyjne

> Dokumenty prawne

> Sprawozdania z prac naukowo-badawczych

> Prace magisterskie

> Materiały z kongresów, zjazdów, konferencji

> Zestawienia tematyczne

 

w górę

 

         

UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA

 

DZIAŁY GŁÓWNE UKD

SYMBOL

GRUPY PODSTAWOWE

0

DZIAŁ OGÓLNY

1

FILOZOFIA

2

RELIGIA

3

NAUKI SPOŁECZNE

4

DZIAŁ WOLNY

5

MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE

6

NAUKI STOSOWANE: MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO

7

SZTUKI PIĘKNE. ROZRYWKI. SPORT

8

JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA

9

GEOGRAFIA. PODRÓŻE. HISTORIA

DZIAŁY DRUGIEGO STOPNIA I DALSZYCH UKD

SYMBOL

GRUPY

5

MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE

54

CHEMIA

541

CHEMIA TEORETYCZNA

541.1

CHEMIA FIZYCZNA

541.11

TERMOCHEMIA

541.113

CIEPŁO CZĄSTECZKOWE. CIEPŁO ATOMOWE

6

NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. TECHNIKA. ROLNICTWO

62

INŻYNIERIA. TECHNIKA W OGÓLNOŚCI

621

BUDOWA MASZYN

621.3

ELEKTROTECHNIKA

621.39

TECHNIKA TELEKOMUNIKACJI

621.396

RADIOKOMUNIKACJA

 

w górę

 

             

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY - to uporządkowany zespół danych o książce (artykule, recenzji), służący do jej identyfikacji. Dane do opisu przejmujemy ze strony tytułowej, jeśli ich tam nie ma, to w innych częściach książki (w metryczce, na odwrocie strony tytułowej, na okładce). Dane o opisywanym artykule przejmujemy z czasopisma, w którym go znaleźliśmy. Przy sporządzaniu opisów bibliograficznych należy zwrócić uwagę na znaki umowne (kropki, przecinki, średniki itp.)

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

 

Opis stosowany w notatkach, zestawieniach bibliograficznych

Pietrasiński Zbigniew: Sztuka uczenia się. Wyd. 4 Warszawa 1964

 

Opis stosowany w przypisach

Z. Pietrasiński: Sztuka uczenia się. Wyd. 4 Warszawa 1964

 

Opis stosowany w kartotekach bibliograficznych

Sztuka uczenia się / Zbigniew Pietrasiński. - Wyd. 4. - Warszawa, 1964

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI

Pietrasiński Zbigniew; Sztuka uczenia się. Wyd. 4. Warszawa 1964, s. 25-28

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

Marks Piotr: Lekcja masy krytycznej. - Młody technik - 1996 nr 8 s. 39

Lub

Lekcja masy krytycznej / Piotr Marks // Młody technik. - 1996, nr 8, s. 39

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY Z PRACY ZBIROWEJ

Helman Alicja: Problemy interpretacji dzieł filmowych. W: Interpretacje dzieła. Pod red. M. Czerwińskiego. Wrocław 1987, s. 155-165

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI

Maciej Lepianka: I w następnym dniu. Warszawa 1996

Rec. Lipka Krzysztof: Granica realizmu i fantazji. - Nowe Książki - 1997 nr 7, s. 48

 

w górę